Maganda ang dibdib ng dalaga at tuwang-tuwa na hindi siya makahinga